PWY SY’N GALLU BOD YN FENTOR CYFOEDION?

Gall unrhyw fyfyrwyr yn yr ail a’r drydedd flwyddyn wneud cais i fod yn fentor  cyfoedion yn eu hadrannau perthnasol.

Mae’r rôl yn gofyn i fentoriaid fod yn frwdfrydig ac yn ymrwymedig i helpu eu cyfoedion.

Beth yw Manteision bod yn Fentor Cyfoedion?
  • Ymdeimlad o foddhad a thwf personol                       
  • CV gwell
  • Gwella’r sgiliau cyflogadwyedd sy’n bwysig i gyflogwyr
  • Boddhad personol o estyn croeso i fyfyrwyr newydd
  • Ehangu’ch cylch o ffrindiau
  • Bod yn rhan o gymuned newydd a chreu ymdeimlad o gymuned
  • Yn galluogi myfyrwyr i ennill y Dyfarniad HEAR Mentora Cymheiriaid SAILS
GALLWCH DDARLLEN RHAGOR YN Y LLAWLYFR MENTORIAID!

Pryd mae mentora cyfoedion yn dechrau?

Mae mentora cyfoedion eisoes ar waith mewn rhai adrannau. Fodd bynnag, mewn adrannau lle nad yw mentora cyfoedion wedi’i sefydlu eto, bydd yn cymryd tua blwyddyn i roi’r cynlluniau ar waith yn swyddogol. Cysylltwch â’ch adran i holi pryd bydd mentora cyfoedion ar waith a sut gallwch gymryd rhan!

Ble mae mentora’n digwydd?

Rhan o’ch rôl fel mentor yw ymwneud â grŵp bach o fenteion; trafod unrhyw broblemau a phryderon sydd ganddynt. Cynhelir sesiynau grŵp mewn mannau cyhoeddus, er enghraifft:

  • Caffis
  • Rhannau penodol o’r llyfrgell
  • Ystafelloedd y Brifysgol

Eich cyfrifoldeb chi fel mentor yw cyfathrebu’n effeithlon â’ch menteion i drefnu lleoliad addas i gwrdd!

Sut gallaf wneud cais i fod yn fentor cyfoedion?

Bydd eich adran yn hysbysebu a oes cynllun mentora cyfoedion ar waith ac a oes angen mentoriaid arnynt. Wedyn, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais (yn debyg i hon) a bydd yr adran yn cysylltu â chi os yw’ch cais i fod yn fentor wedi cael ei gymeradwyo.