wordswirlDyslecsia yw’r Anhawster Dysgu Penodol mwyaf cyffredin a chredir iddo effeithio ar ryw 10% i 20% o bobl i ryw raddau. Yn aml, mae’n digwydd wrth ochr anawsterau dysgu eraill. Caiff ei nodweddu gan gyfuniad o anawsterau wrth ddarllen, ysgrifennu a sillafu sy’n effeithio ar y gallu i brosesu, storio ac adalw gwybodaeth sy’n gwneud y broses ddysgu yn anoddach. Ymhlith yr anfanteision yr adnabyddir eu bod yn cyd-fynd â hyn yw diffyg cyflymder wrth brosesu, problemau gyda’r cof tymor byr a chanfyddiad amser, trefnu a dysgu dilyniannau.

AJ-Books-2-2400pxYr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Anghysondeb amlwg rhwng gallu myfyrwyr a’u dealltwriaeth/safon y gwaith a gynhyrchir
  • Problemau cyson neu sylweddol o ran sillafu hyd yn oed ar gyfer gwaith hawdd neu waith cyffredin
  • Cof tymor byr gwael yn enwedig ar gyfer gwybodaeth sy’n seiliedig ar ieithoedd
  • Profi anawsterau o ran trefnu, dosbarthu a chategoreiddio
  • Lefel wael o ynganu neu’n profi anawsterau o ran dod o hyd i eiriau

Effaith:

  • Profi anawsterau wrth gymryd nodiadau o ganlyniad i gof tymor byr gwael a llawysgrifen wael
  • Efallai bod anawsterau o ran dod o hyd i eiriau yn rhwystredig wrth siarad neu drafod mewn grwpiau mawr
  • Efallai y bydd myfyriwr yn cael trafferth i gadw at ddyddiadau cau o ganlyniad i brofi anawsterau wrth drefnu neu wrth gategoreiddio gwaith

Profiadau Myfyrwyr (Dyslecsia)

Meddai Anika Jamieson-Cook, myfyriwr blwyddyn olaf ar gwrs dylunio yn Ysgol Gelf Camberwell, fod ei chyfrifiadur wedi bod ei theclyn pwysicaf wrth ymdrin â dyslecsia, yn enwedig wrth ganiatáu iddi drosi ei negeseuon e-bost yn negeseuon llafar:

ibdjl95-Speech-Bubbles-1-2400px

“Y broblem fwyaf yw nad ydynt yn ei ddeall”, meddai hi. Dywedodd fod angen iddynt ddod o hyd i’r hyn sy’n peri trafferth i fyfyriwr penodol heb fod yn fychanol. “Weithiau mae pobl yn siarad â chi yn llawer arafach, fel pe baech chi’n fyddar.”

I dderbyn gwybodaeth bellach am adnabod dyslecsia a’r cymorth sydd ar gael, gweler:

Hefyd: