Mae Dysgraffia yn effeithio ar fynegiant ysgrifenedig; mae naill ai yn seiliedig ar iaith neu nad yw’n seiliedig ar iaith. Gall ymddangos fel anawsterau wrth sillafu, llawysgrifen wael a chael trafferth wrth ysgrifennu meddyliau ar bapur.

Efallai y caiff Dysgraffia sydd wedi’i achosi gan anhwylder iaith ei nodweddu gan y person yn profi anhawster wrth drosi seiniau iaith i ffurf ysgrifenedig neu wybod pa sillafiad i’w ddefnyddio ar gyfer pob sain. Efallai y bydd person sy’n dioddef o Ddysgraffia yn ysgrifennu ei lythrennau o chwith gan brofi trafferth wrth adalw sut y caiff llythrennau eu ffurfio, neu bryd i ddefnyddio llythrennau bach neu brif lythrennau. Efallai bydd person sy’n dioddef o Ddysgraffia yn cael trafferth wrth ffurfio brawddegau yn ysgrifenedig gan ddefnyddio gramadeg ac atalnodi yn gywir, ymhlith y problemau cyffredin mae hepgor geiriau, gosod trefn geiriau yn anghywir, camddefnyddio berfau a rhagenwau a chamgymeriadau wrth ddefnyddio terfyniadau geiriau. Efallai y bydd pobl sy’n dioddef o Ddysgraffia yn siarad yn haws ac yn fwy rhugl nag y maent yn ysgrifennu.

Mae Dysgraffia nad yw’n seiliedig ar iaith wedi’i achosi gan anawsterau wrth gyflawni’r sgiliau echddygol manwl sydd eu hangen wrth ysgrifennu.

AJ-Books-2-2400pxYr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

 • Geiriau neu lythrennau heb eu gorffen, geiriau wedi’u hepgor
 • Ystum rhyfedd i’r arddwrn, y corff neu safle’r papur
 • Yn araf neu’n llafurus wrth gopïo neu ysgrifennu
 • Bwlch mawr rhwng syniadau ysgrifenedig a’r ddealltwriaeth a ddangosir ar lafar
 • Cael trafferth yn rhoi trefn ar syniadau ar bapur

Effaith:

 • Llawysgrifen anghyson ac, yn aml, annarllenadwy – gwaith yn anodd ei farcio
 • Efallai y caiff meddyliau’r myfyriwr eu camddehongli
 • Efallai y bydd y myfyriwr yn cael trafferth yn cadw at ddyddiadau cau o ganlyniad i arafwch wrth weithio
 • Yn debygol o’i chael yn amhosib cadw nodiadau digonol mewn darlithoedd

color-icons-BW-help-2400pxSut i helpu:

 • Cymwysiadau: rhoi opsiynau amgen i fynegi yn ysgrifenedig, megis addasu asesiadau (llafar)
 • Addasiadau: newid disgwyliadau neu dasgau i leihau neu i osgoi’r man gwan
 • Adferiad: rhoi cyfarwyddyd ar gyfer gwella llawysgrifen a sgiliau ysgrifennu

Gwybodaeth Ychwanegol