Caiff Dyscalcwlia Datblygiadol (DD) ei nodweddu gan namau wrth ddysgu ffeithiau rhifyddeg sylfaenol, prosesu meintiau rhifyddol a chynnal cyfrifiadau cywir a rhugl. Mae’r anawsterau hyn yn fesuradwy is na’r hyn a ddisgwylir am oedran cronolegol unigolyn ond nid ydynt yn cael eu hachosi gan weithgarwch addysgol neu ddyddiol gwael na chan namau deallusol.

Cyd-ddigwyddiad:

Yn aml, mae Dyscalcwlia yn digwydd mewn cydweithrediad ag anhwylderau datblygiadol eraill megis dyslecsia neu Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd / Anhwylder Diffyg Canolbwyntio. Cymerir yn gyffredinol bod Cyd-ddigwyddiad yn ganlyniad o ffactorau risg sydd wedi’u rhannu rhwng anhwylderau, er enghraifft y cof. Fodd bynnag, ni ddylid cymryd bod pob un sy’n dioddef o Ddyslecsia yn profi problemau gyda mathemateg er efallai bod y ganran yn uchel iawn, neu fod pob un sy’n dioddef o Ddyscalcwlia yn profi anawsterau wrth ddarllen ac ysgrifennu. Gall yr ail raddfa o gyd-ddigwyddiad fod yn ganran sy’n llawer is.

AJ-Books-2-2400pxYr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Ymdeimlad gwael o rifau ac amcangyfrif
  • Cael trafferth wrth gofio ffeithiau ‘sylfaenol’ er gwaethaf ymarfer
  • Nid oes ganddo unrhyw syniad a yw’r atebion a dderbynnir yn gywir neu’n bron yn gywir
  • Anghofio gweithdrefnau mathemategol yn enwedig wrth iddynt ddod yn fwy cymhleth, er enghraifft rhannu ‘hir’
  • Yn aml, adio yw’r rhagosodiad. Fel arfer caiff y gweithrediadau eraill eu cyflawni’n wael iawn (neu cânt eu hosgoi yn gyfan gwbl)
  • Osgoi tasgau ei fod yn eu canfod fel rhai anodd ac sy’n debygol o arwain at ateb anghywir

Effaith:

  • Mae’r myfyriwr yn tueddu bod yn arafwch wrth gynnal cyfrifiadau
  • Yn aml, gall gyflawni gwaith anghywir
  • Lefelau uchel o bryder am fathemateg – efallai bydd yn osgoi gwaith – yn cael trafferth i gadw at ddyddiadau cau ac i gymryd rhan yn y cwrs, yn enwedig o ran asesu

Gwybodaeth Ychwanegol: