Mae Awtistiaeth yn anabledd datblygiadol hir oes sy’n effeithio ar sut mae person yn cyfathrebu gyda phobl eraill ac yn uniaethu â nhw. Mae hefyd yn effeithio ar sut maent yn gwneud synnwyr o’r byd o’u hamgylch.

Weithiau, adnabyddir y tri phrif faes o anhawster y mae pob person sydd ag Awtistiaeth yn eu rhannu fel y ‘triawd o namau’. Maent yn cynnwys:

 • profi anhawster o ran cyfathrebu cymdeithasol
 • profi anhawster o ran rhyngweithio yn gymdeithasol
 • profi anhawster o ran dychymyg cymdeithasol

Fel y mwyafrif o Anawsterau Dysgu Penodol mae Awtistiaeth yn gyflwr sbectrwm sy’n golygu tra bod pob un sy’n dioddef o Awtistiaeth yn rhannu anawsterau penodol, bydd eu cyflwr yn effeithio arnynt mewn ffyrdd gwahanol. Efallai y cyfeirir at Awtistiaeth fel Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD). Gall pobl ag Awtistiaeth hefyd brofi sensitifrwydd uwch neu is i sain, cyffyrddiad, blas, arogl, golau neu liw.

Mae Syndrom Asperger yn ffurf o Awtistiaeth. Fel arfer, mae gan bobl â Syndrom Asperger ddeallusrwydd cymedrol neu sy’n uwch na chymedrol. Mae ganddynt lai o drafferthion lleferydd ond efallai eu bod yn profi anhawster wrth ddeall a phrosesu iaith o hyd.

AJ-Books-2-2400pxYr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

 • Profi trafferthion wrth ddeall pobl eraill – efallai na fydd yn siarad o gwbl, efallai y bydd yn dynwared lleferydd rhywun arall, neu’n siarad am un pwnc penodol yn unig
 • Efallai y bydd yn profi trafferth o ran cydlyniant, fel y gallu i ddal pen neu i ddefnyddio siswrn
 • Efallai y bydd yn rhagori mewn un pwnc neu weithgaredd penodol
 • Efallai y bydd modd iddo ganolbwyntio ar un gweithgaredd yn unig

Effaith:

 • Efallai y bydd ganddo rychwant sylw byr iawn ac felly yn dioddef o dymer flin
 • Profi anhawster wrth gyflawni gwaith maes a gwaith yn y labordy o ganlyniad i broblemau cydlyniant corfforol
 • Efallai y bydd yn camddeall cyfarwyddiadau ar gyfer aseiniadau

color-icons-BW-help-2400px    Sut y gallwch helpu:

 • Byddwch yn ymwybodol efallai y bydd angen mentora arbenigol ar fyfyriwr neu bydd angen cael hwyluswyr arbenigol yn bresennol gydag ef yn ystod darlithoedd, arholiadau a gwaith maes ayyb.

Gwybodaeth Ychwanegol: