Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) yn grŵp o symptomau ymddygiad sy’n cynnwys diffyg sylw, gorfywiogrwydd a byrbwylltra. Os nad yw gorfywiogrwydd yn bresennol, dylid defnyddio’r term Anhwylder Diffyg Canolbwyntio (ADD).

Mae symptomau cyffredin ADHD/ADD yn cynnwys:

 • rhychwant sylw byr neu sylw’n cael ei dynnu’n rhwydd
 • aflonyddwch neu’n or-weithredol
 • byrbwylltra

Mae ADHD/ADD yn fwy cyffredin ymhlith pobl ag anawsterau dysgu. Efallai y bydd hefyd gan bobl ag ADHD/ADD broblemau ychwanegol megis anhwylderau cysgu a phryder.

Gall nodweddion Awtistiaeth hefyd fod yn bresennol yn ogystal â’r cyflyrau a ddisgrifiwyd uchod. Yn aml bydd y rhai sydd wedi’u heffeithio yn dangos ymddygiad anarferol o ganlyniad i feddwl anhyblyg, gorddibyniaeth ar amserlenni a diffyg sgiliau cymdeithasol a sgiliau cyfathrebu.

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

 • Bydd y mwyafrif o bobl sydd ag ADHD/ADD yn methu a gwneud defnydd effeithiol o adborth
 • Ymddygiad anrhagweladwy ac amhriodol, mynegi sylwadau amhriodol neu’n torri ar draws yn ormodol. Mae rhai pobl yn cyfleu eu hunain mewn ffordd sy’n anfwriadol ymosodol.
 • Diffyg cwsg a phryder
 • Cael trafferth wrth ganolbwyntio felly efallai y bydd yn ymddangos yn ‘freuddwydiol’ ac nid yw’n talu sylw. Caiff sylw’r rhai sy’n dioddef o hyn ei dynnu’n rhwydd, maent yn methu â dilyn yr hyn maent yn ei wneud ac mae ganddynt sgiliau gwrando gwael. Trwy fethu â thalu sylw i fanylion efallai y byddant yn colli pwyntiau allweddol

Effaith:

 • Cam-gyfathrebu rhwng y myfyriwr a’r tiwtor. Efallai y bydd tiwtor yn dehongli gweithredoedd myfyriwr fel bod yn ‘ddiog’ neu’n haerllug
 • Efallai y bydd myfyriwr ar ei hôl hi o ran cyflawni gwaith neu’n camddehongli aseiniadau ac yn cael trafferth yn dal i fyny, profi trafferthion parhaus i gadw at ddyddiadau cau ac i gyrraedd eu potensial academaidd ar gyfer aseiniadau
 • Os nad yw myfyriwr yn dysgu trwy dderbyn adborth, efallai y bydd yn profi anhawster yn symud ymlaen
 • Gall diffyg cwsg a phryder arwain at flinder corfforol a diffyg cymhelliad gwirioneddol, ac yna waith o safon wael

Gwybodaeth Ychwanegol