Beth yw Anawsterau Dysgu Penodol (SPLD)?

Mae Anawsterau Dysgu Penodol yn anhwylderau niwrolegol sy’n effeithio ar y ffordd y caiff gwybodaeth ei derbyn a’i phrosesu. Efallai y bydd myfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol yn profi anawsterau sylweddol o ran rhai elfennau dysgu yn ogystal â phrofi anawsterau wrth ganfod a deall gwybodaeth weledol a chlywedol. Mae namau lleferydd, iaith a chyfathrebu ac anhwylderau prosesu gwybodaeth yn ei gwneud yn anodd i fyfyrwyr gyfathrebu neu i ddeall syniadau. Caiff unigolion eu heffeithio i raddau gwahanol.

Mae’r anawsterau dysgu penodol mwyaf cyffredin yn cynnwys (cliciwch ar yr enwau isod i dderbyn gwybodaeth bellach):

Dyslecsia

Dyspracsia

Dyscalcwlia

Dysgraffia

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD/ADD)

Awtistiaeth


Helpu Myfyrwyr gydag Anawsterau Dysgu Penodol:

 • Mae cymryd yn ganiataol yr hyn y gall myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol ei wneud neu beidio â’i wneud yn hawdd os ydych chi’n cyffredinoli eu symptomau (efallai y caiff hyn ei wneud yn ddiymwybod). Mae’r mwyafrif o anawsterau dysgu penodol yn gyflwr sbectrwm. Dewch yn gyfarwydd ag anghenion penodol myfyriwr o flaen llaw – awgrymwch gynnal cyfarfod un i un
 • Rhowch gyfleoedd cyfrinachol i roi adborth unigol
 • Dylech osgoi tynnu sylw at unigolion penodol neu adnabod y rhai sydd ag anhawster dysgu penodol mewn amgylchedd grŵp. Neu efallai y bydd myfyriwr yn teimlo ei fod wedi’i wahanu o’r grŵp.
 • Byddwch yn amyneddgar; yn enwedig o ran anallu rheolaidd myfyriwr i brosesu gwybodaeth ar gyflymdra arferol. Gall anawsterau dysgu penodol effeithio ar fyfyrwyr o unrhyw allu deallusol

chalkboardStrategaethau Awgrymedig – Darlithoedd:

Mewn darlithoedd, gall y broses o ddarllen, ysgrifennu, gwrando a chrynhoi ar yr un pryd ac ar gyflymder fod yn anodd (ac weithiau’n amhosib) i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu penodol sy’n cael trafferth yn cadw syniadau yn eu cof tymor byr ac sy’n eu prosesu yn ysgrifenedig yn araf. (Nid yw deall ac ymgysylltu’r cynnwys yn fater penodol).

 • Rhowch drosolwg clir o’r hyn fydd yn cael ei drafod, gorau oll ar daflen, gan bwysleisio’r prif ddadleuon, cysyniadau allweddol a geirfa newydd/anodd
 • Rhowch amser i fyfyrwyr ddarllen taflenni os byddwch yn cyfeirio atynt yn ystod darlith/tiwtorial
 • Byddwch yn fanwl wrth gyflwyno thema neu gysyniad newydd ac eglurwch iaith newydd gan roi cynifer o enghreifftiau cadarn â phosib
 • Defnyddiwch amrywiaeth o ddulliau, hyd yn oed gyda grwpiau mawr, er enghraifft, cyfleoedd am drafodaethau byrion mewn parau neu mewn grwpiau; diagramau neu fapiau meddwl – deunydd gweledol
 • Dylech wahodd myfyrwyr i recordio darlithoedd/tiwtorialau neu i ddefnyddio cymorth technolegol arall os oes angen
 • Dylech oedi yn rheolaidd i grynhoi themâu / materion allweddol sydd wedi’u trafod (gan gynnwys ar ddiwedd y ddarlith)
 • Dylech osgoi gofyn i fyfyrwyr ddarllen ar goedd neu alw ar unigolion penodol i ymateb i gwestiynau
 • Defnyddiwch daflenni uwchdaflunyddion neu sleidiau clir gan sicrhau bod y cynnwys yn gyfyng

PaperAndPencil-2400pxStrategaethau Awgrymedig – Aseiniadau a Gwaith Ysgrifenedig:

 • Darparwch gwestiynau traethawd/aseiniad mor gynnar â phosib
 • Rhowch gyfarwyddiadau penodol a defnyddiwch iaith eglur ar gyfer cwestiynau traethawd
 • Defnyddiwch arddull ysgrifennu sy’n glir ac sy’n gryno
 • Cadwch y gosodiad yn glir ac yn syml. Er enghraifft, dylech osgoi cefndir sydd â phatrwm arno; defnyddiwch ffont glir (megis Arial) yn hytrach na Times New Roman
 • Defnyddiwch nodiadau sydd wedi’u hargraffu yn hytrach na rhai a ysgrifennwyd â llaw
 • Dylech osgoi defnyddio llawer o destun trwchus – defnyddiwch baragraffau, penawdau, is-benawdau, pwyntiau bwled ayyb
 • Dylech argraffu gan ddefnyddio papur lliw hufen yn hytrach na phapur gwyn. Gall y disgleirdeb a achosir gan inc du ar bapur gwyn wneud y testun yn anoddach ei ddeall
 • Darparwch gyfeiriadau sydd ar gael mewn copïau electronig, pan fo dewis (mae’n galluogi’r myfyrwyr i ddefnyddio meddalwedd testun-i-leferydd)