wordle 5


Mae Sgitsoffrenia yn newid sut mae person yn canfod realiti, ei emosiynau a’i ymddygiad. Caiff symptomau eu categoreiddio yn rhai ‘positif/eithafol‘ neu’n rhai ‘negyddol/lleddfol‘.

Mae’r symptomau positif yn cynnwys:

  • Gweld lledrithiau: credau personol sy’n ffug ac sydd wedi’u seilio ar gasgliadau anghywir am realiti allanol; mae’r credau hyn yn gryf er gwaethaf unrhyw dystiolaeth i’r gwrthwyneb.
  • Rhith-weld pethau: pan fydd person yn profi neu’n canfod pethau nad ydynt yn bodoli. Efallai y bydd hyn drwy unrhyw un o’r synhwyrau: gall rhithwelediad fod ar ffurf weledol, glywedol, arogl neu deimlad.
  • Aflonyddu ar y broses feddwl: gall y rhain gynnwys llif meddyliau dryslyd neu golli pob meddwl yn sydyn.

Mae’r symptomau negyddol yn tueddu i fod yn rhai sy’n fwy hir dymor. Cânt eu disgrifio fel rhai ‘negyddol’ am eu bod yn disgrifio colli gweithredoedd arferol. Maent yn cynnwys diffyg emosiwn ac ysgogiad, diffyg cwsg a blinder a dod yn encilgar ac yn ynysedig.

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Gallai rhithwelediadau darfu ar waith ac effeithio ar ryngweithio cymdeithasol.
  • Mae diffyg ysgogiad, blinder ac ynysiad hefyd yn cyfrannu

Effaith:

  • Efallai y bydd myfyrwyr yn cael trafferth i lynu at ddyddiadau cau neu’n methu â deall y cyfarwyddiadau ar gyfer aseiniadau os nad yw’r broses feddyliau yn aros yn gyson.
  • Efallai y bydd ymgysylltu â’r myfyriwr yn anodd iawn.