Caiff anhwylderau bwyta eu nodweddu gan agwedd annormal i fwyd sy’n achosi i rywun newid ei arferion bwyta a’i ymddygiad. Efallai bydd person sydd ag anhwylder bwyta yn canolbwyntio’n ormodol ar ei bwysau a’i siâp, gan arwain ato’n wneud penderfyniadau afiachus am fwyd a chanlyniadau niweidiol i’w iechyd. Mae ystod o gyflyrau sy’n gallu effeithio ar berson yn gorfforol, yn seicolegol ac yn gymdeithasol.

Yr anhwylderau bwyta mwyaf cyffredin yw:

  • Anorecsia nerfol – pan fydd person yn ceisio cadw lefel ei bwysau mor isel â phosib; er enghraifft trwy newynu ei hun neu drwy wneud ymarfer corff i lefel eithafol
  • Bwlimia – pan fydd person yn mynd trwy gyfnodau o orfwyta ac yna’n gwneud i’w hun chwydu neu’n defnyddio moddion gweithio (moddion i helpu i wagio ei berfeddion) i geisio cadw ei bwysau o dan reolaeth
  • Anhwylder gorfwyta (BED) – pan fydd person yn teimlo bod yn rhaid iddo orfwyta symiau mawr o fwyd mewn cyfnod byr o amser.

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • blinder corfforol, meddyliau negyddol yn tynnu ei sylw, colli’r ysgogiad i weithio.
  • Hynod hunanymwybodol – gall gynyddu lefel o bryder cymdeithasol myfyriwr.

Effaith:

  • Profi trafferth mewn arholiadau neu wrth gadw at ddyddiadau cau ar gyfer cyflwyno aseiniadau.
  • O ganlyniad i’r pryder cymdeithasol uwch efallai bydd y myfyriwr yn anfodlon cymryd rhan mewn cyflwyniadau neu wynebu unigolion.