blackdog Nid yw iselder yn dristwch dros gyfnod o ychydig ddyddiau. Fel arfer, mae’n salwch hir dymor sy’n parhau am wythnosau, fisoedd neu flynyddoedd ar y tro. Ar ei ffurf wanaf, efallai bod person yn teimlo ei fod yn isel ei ysbryd yn gyson tra, ar ei ffurf waethaf, gall iselder achosi i berson deimlo’n hunanladdol ac nid yw’n werth chweil iddo fyw bellach.

Mae llawer o bobl sydd ag iselder hefyd yn profi symptomau o bryder ac ymdeimlad o fod yn ddiwerth neu’n ddiobaith. Fel arfer mae’r ddau salwch wedi’u cydgysylltu. Y cymysgedd o bryder ac iselder yw’r anhwylder meddyliol mwyaf cyffredin ym Mhrydain ac mae bron 9% o bobl yn diwallu’r meini prawf ar gyfer y diagnosis. (Adroddiad Morbidrwydd Seiciatrig y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2001)

AJ-Books-2-2400pxYr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Colli cymhelliad: ychydig neu ddim ymdeimlad o uchelgais na diddordeb mewn hobïau
  • Cael ei sylw wedi’i dynnu gan feddyliau negyddol/straen

Effaith:

  • Anodd canolbwyntio ar aseiniadau neu yn ystod arholiadau, gan arwain, er enghraifft, at beidio â chadw at ddyddiadau cau.
  • Mewn rhai achosion, efallai y bydd myfyriwr yn profi colli diddordeb yn ei waith yn isymwybodol fel ffurf o hunan-niwed. Efallai y bydd yn edrych fel nad yw myfyriwr wedi gweithio’n ddigon caled, neu fod ganddo ddiffyg diddordeb academaidd

Fideo fewnweledol am iselder wedi’i nodweddu gan ‘The Black Dog‘: https://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc