Mae Anhwylder Deubegynol yn achosi symudiadau eithafol yn nhymer person gan brofi meddyliau manig a phruddglwyfus ailadroddus drwy eu bywydau er bod nifer yn rhydd o’r symptomau rhwng y pyliau hyn.

Mae symptomau ymddygiad manig yn cynnwys:

 • Anallu i ffocysu neu ganolbwyntio
 • Tymer uwch neu berlesmeiriol barhaus
 • Tymer flin
 • Hunan-barch uwch
 • Braidd dim angen am gwsg

Mae symptomau ymddygiad pruddglwyfus yn cynnwys:

 • Iselder
 • Hunan-niwed
 • Pryder
 • Anhunedd
 • Gor-gysgu
 • Newid mewn chwant bwyd neu bwysau
 • Blinder
 • Hunan-niweidio a meddyliau am hunanladdiad
 • Teimlad o euogrwydd ac o fod yn ddiwerth
 • Anawsterau wrth ganolbwyntio

Gall digwyddiadau bywyd sy’n achosi straen neu anafiadau corfforol yn ogystal â ffactorau eraill arwain at ddioddef o symptomau’r salwch.

Gall person brofi symptomau o fania ac o iselder ar yr un pryd.

Hefyd gall ymddygiad seicotig fod yn bresennol yn ystod episodau difrifol o naill ai mania neu o iselder. Gall hyn gynnwys lledrithion a rhithweledigaethau.

AJ-Books-2-2400pxYr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

 • Gall yr ymddygiad amharu ar waith a niweidio rhyngweithio cymdeithasol
 • Mae diffyg cymhelliad a blinder hefyd yn cyfrannu

Effaith:

 • Efallai y bydd y myfyriwr yn cael trafferth wrth gadw at ddyddiadau cau neu’n methu â deall y cyfarwyddiadau ar gyfer aseiniadau os nad yw’r prosesau meddwl yn parhau’n gyson
 • Efallai y bydd yn anodd ymgysylltu â’r myfyriwr

Gwybodaeth Ychwanegol: