Sylwer: Cyflwyniad byr yw hwn. Felly, nid yw’n adlewyrchu amrywiadau llawn cyflyrau iechyd meddwl. Argymhellir bod staff yn dilyn y dolenni allanol a ddarperir i dderbyn gwybodaeth fanylach.

Mae nifer gynyddol o gyflyrau iechyd meddwl cydnabyddedig gan gynnwys (cliciwch ar y cyflwr i dderbyn gwybodaeth bellach)

Iselder

Pryder

Anhwylder Obsesiynol Cymhellol (OCD)

Anhwylderau Bwyta

Sgitsoffrenia

Anhwylder Deubegynol


Archwiliwch Effeithiau ar Astudiaethau y cyflyrau iechyd meddwl gwahanol


Canllaw i staff Prifysgol Abertawe ar reoli myfyrwyr sydd dan straen – Gwybodaeth a chynghorion defnyddiol yn cynnig cymorth rheng-flaen i fyfyrwyr dan straen, a baratowyd gan Wasanaeth Llesiant Prifysgol Abertawe.


Dylech gyfathrebu â’r myfyriwr yn yr un modd a fyddech yn cyfathrebu ag unrhyw fyfyriwr arall. Nid yw problemau iechyd meddwl (fel anawsterau dysgu penodol) yn gysylltiedig â deallusrwydd. Sicrhewch fod gennych yr un disgwyliadau academaidd iddynt ag sydd gennych i’w cymheiriaid.

Mewn sefyllfa grŵp, dylech adnabod a siarad â myfyriwr sydd â chyflwr iechyd meddwl fel unigolyn penodol neu efallai y bydd yn teimlo’n ynysig ac efallai y caiff ei gyflwr iechyd meddwl ei ddatgelu i bobl pan efallai byddai’n well gan y myfyriwr nad ydynt yn gwybod.

Dylech osgoi labelu myfyriwr trwy drafod symptomau penodol cyflwr yn hytrach na’r cyflwr ei hun. Er enghraifft, os yw myfyriwr yn cael trafferth yn gwneud cyswlllt llygad ac o ganlyniad mae’n ymddangos ei fod yn anghyfeillgar, peidiwch â digio – efallai mai ffordd o ymdopi yw hyn neu’n symptom o’r cyflwr.

Gwrandewch ar y myfyriwr a byddwch yn amyneddgar trwy geisio rhoi cymorth ond byddwch yn sensitif i’w deimladau.

Pan ddechreuais fy ngradd israddedig roeddwn yn berson cyfrifol a dywedais wrth fy ngoruchwyliwr fy mod yn dioddef o iselder. Atebodd fod iselder, yn ei farn ef, yn fater i ferched ac nid oedd yn gwybod sut i ymdrin â materion i ferched gan fy anfon i ffwrdd.”

Dylai myfyriwr sy’n dangos arwyddion ei fod yn profi pryder difrifol, meddyliau afresymol neu sy’n profi ymddygiad afresymol neu wrthgymdeithasol gael ei dynnu’n ôl o’r sefyllfa a dylid gofyn am gymorth pellach. Peidiwch â cheisio rhesymu na herio meddyliau myfyriwr sy’n profi rhithweledigaethau neu ledrithion, dywedwch wrtho eich bod yn deall ei fod yn eu profi a cheisiwch ei gadw’n dawel ei feddwl cyn i chi alw am gymorth meddygol brys.