Neurona-2400pxGall nifer o anafiadau neu gyflyrau arwain at anhwylderau trawiad. Mae Epilepsi yn anhwylder niwrolegol cronig. Gall trawiadau amrywio o golli sylw am eiliad i seizures grand mal sy’n arwain at golli rheolaeth echddygol ac ymwybyddiaeth yn sylweddol. I bobl sydd ag epilepsi ffotosensitif gall trawiadau gael eu sbarduno gan oleuadau’n fflachio’n gyflym.

Prif symptomau epilepsi yw profi trawiadau dro ar ôl tro. Mae’r mwyafrif o bobl yn profi patrwm cyson o symptomau.

Mae doctoriaid yn dosbarthu trawiadau yn ôl faint o’r ymennydd sy’n cael ei effeithio. Maent yn cynnwys:

 • trawiadau rhannol (neu ffocal) (syml a chymhleth) – pan gaiff ardal fach o’r ymennydd ei heffeithio
 • trawiadau cyffredinol – pan gaiff y mwyafrif o’r ymennydd ei effeithio

Gall symptomau trawiad rhannol syml (pan fydd person yn parhau i fod yn ymwybodol drwy gydol y trawiad) gynnwys:

 • teimlad o “godiad” yn eich bol megis y teimlad a geir ar reid yn y ffair
 • teimlad dwys bod digwyddiadau wedi digwydd o’r blaen (déjà vu)
 • profi arogl neu flas anarferol
 • ymdeimlad o gosi, neu fod “pinnau bach” yn eich breichiau a’ch coesau
 • teimlad dwys, sydyn o ofn neu o lawenydd
 • stiffrwydd neu wingo mewn rhan o’r corff megis yn y fraich neu yn y llaw

Weithiau, adnabyddir y trawiadau hyn fel “rhybuddion” oherwydd gallant fod yn arwydd bod trawiad o fath arall ar y ffordd.

Mae trawiadau rhannol, cymhleth yn cynnwys person yn colli ymdeimlad o ymwybyddiaeth ac nid oes modd iddo gofio beth sydd wedi digwydd ar ddiwedd y trawiad.

Mae symptomau trawiadau rhannol, cymhleth fel arfer yn cynnwys ymddygiad mwy arferol megis:

 • smacio eich gwefusau
 • rhwbio eich dwylo
 • gwneud synau ar hap
 • symud eich breichiau
 • pigo at ddillad
 • chwarae gyda gwrthrychau
 • mabwysiadu ystum anarferol
 • cnoi neu lyncu

I dderbyn rhestr o’r mathau o drawiadol cyffredinol (pan fydd y mwyafrif o’r ymennydd yn cael ei effeithio) sy’n cynnwys y symptomau a restrir uchod yn helaeth, ewch i: http://www.nhs.uk/Conditions/Epilepsy/Pages/Symptoms.aspx

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Effaith:

 • Efallai y bydd yn tarfu’n sylweddol ar ddarlithoedd a seminarau ayyb
 • Gall achosi perygl i fywyd os yw’r person yn y labordy neu’n agos i berygl corfforol posib.

color-icons-BW-help-2400pxSut i helpu:

 • Dylech osgoi defnyddio goleuadau sy’n fflachio, neu dylech sôn amdano fel rhagrybudd
 • Dylech ddiogelu’r person rhag anaf trwy dynnu unrhyw beth gerllaw a all fod yn beryglus, clustogi ei ben gyda’ch dwylo neu gyda rhywbeth meddal
 • Peidiwch â’i rwystro neu geisio ei symud (oni bai ei fod mewn perygl enbyd) a pheidiwch â rhoi unrhyw beth yn ei geg
 • Arhoswch yn dawel eich meddwl ac arhoswch gyda’r person nes ei fod wedi dadebru
 • Pan fydd y confylsiynau wedi dod i ben, rhowch y person yn yr ystum adfer nes ei fod wedi adfer

Pryd ddylech alw am ambiwlans:

Ni fydd o reidrwydd angen i chi alw am ambiwlans yn dilyn trawiad. Fodd bynnag, dylech ffonio 999 os yw:

 • trawiad heb ddod i ben ar ôl 5 munud
 • person yn profi mwy nag un trawiad heb gyfnod o adfer rhyngddynt
 • person wedi’i anafu, bod ganddo anawsterau anadlu, neu fod angen sylw meddygol arno am unrhyw reswm arall
 • ymddygiad y person ar ôl trawiad yn anniogel

Defnyddiwch yr ap SafeZone (http://www.safezoneapp.com/) i rybuddio’r Gwasanaeth Diogelwch neu ffoniwch 333 o ffôn mewnol neu ffoniwch 999 o ffôn symudol ac yna 01792 290357 i roi gwybod i’r Gwasanaeth Diogelwch ar Gampws y Parc neu 01792 606010 ar gyfer Campws y Bae.

I dderbyn gwybodaeth bellach: