chasmMae’r problemau sy’n wynebu unigolion sydd â namau corfforol yn cynnwys rheolaeth wael o’r cyhyrau, gwendid a blinder, anhawster wrth gerdded, wrth siarad, wrth weld, wrth synhwyro neu wrth ddal (o ganlyniad i boen neu wendid), anhawster wrth estyn pethau ac anhawster wrth gyflawni symudiadau cymhleth neu gyfunol (tynnu a gwthio). Efallai na fydd modd i unigolion sydd ag anafiadau i’w linyn y cefn ddefnyddio eu breichiau na’u coesau ac efallai y byddant yn defnyddio “ffon geg” ar gyfer y mwyafrif o symudiadau. Gall symudiadau troi fod yn anodd neu’n amhosib i bobl sydd â nifer o fathau o anableddau corfforol. Mae’r symptomau a restrir yn nodweddion o’r canlynol:

 • Parlys yr ymennydd
 • Anaf i linyn y cefn
 • Arthritis
 • Sglerosis Ymledol
 • Nychdod Cyhyrol

Namau niwrogyhyrol gan gynnwys:

 • Parlys (diffyg rheolaeth gyhyrol llwyr mewn rhan o’r corff neu yn y mwyafrif o’r corff)
 • Gwendid (paresis; diffyg cryfder yn y cyhyrau, gwanychiad nerfol, neu boen)
 • Ymyrryd â rheolaeth, trwy sbastigrwydd (lle mae’r cyhyrau yn dynn ac yn grebachlyd), atacsia (problemau o ran cywirdeb rhaglennu a chydlynu echddygol) ac athetosis (symudiad ychwanegol sy’n anwirfoddol, afreolus ac yn ddibwrpas)

I dderbyn gwybodaeth bellach am y mathau o anableddau a restrir uchod a mwy, ewch i: http://trace.wisc.edu/docs/population/populat.htm#physical

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Effaith:

 • Efallai na fydd modd i fyfyriwr gael mynediad at ddarlithfeydd, cyfleusterau’r llyfrgell ayyb neu gyflawni gweithrediadau bob dydd a chyflawni tasgau gofynnol megis ysgrifennu, teipio, gwaith maes neu waith labordy.

color-icons-BW-help-2400pxSut i helpu:

Mae dyfeisiau cynorthwyol cyffredin yn cynnwys:

 • Cymhorthion symudedd (e.e. baglau, cadeiriau olwyn), cymhorthion symudiadau (e.e. prostheteg, orthoteg, teclyn estyn)
 • Cymhorthion cyfathrebu (e.e. llais artiffisial sydd ag un switsh)
 • Cymhorthion rhyngwyneb cyfrifiaduron/dyfeisiau (e.e. bysellfwrdd a weithredir gan edrychiad llygad)
 • Darparu lle ychwanegol yn y darlithfeydd, er enghraifft, lle dynodedig ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Gwybodaeth Ychwanegol: