Mae Nam ar y Clyw yn golygu unrhyw fath neu radd o nam clywedol tra bod byddardod yn golygu anallu eithafol i ddeall sgyrsiau ar lafar trwy’r glust. Pobl fyddar yw’r rhai nad oes modd iddynt ddefnyddio eu clustiau ar gyfer cyfathrebu. Adnabyddir pobl sydd â nam ar eu clyw ar raddfa lai fel rhai sy’n drwm eu clyw. Fel arfer, bydd person yn cael ei ystyried fel bod yn fyddar pan nad oes modd i hyd yn oed lleferydd sydd wedi’i fwyhau gael ei ddeall.

Yr Effaith ar Astudiaethau:

Achos:

  • Anhawster wrth dderbyn gwybodaeth ar ffurf glywedol.

Effaith:

  • Anallu i gymryd rhan gyflawn mewn darlithoedd neu gyflwyniadau, os o gwbl.

color-icons-BW-help-2400pxSut y gallwch helpu:

  • Cyflwynwch wybodaeth glywedol ar ffurf weledol a/neu ffurf gyffyrddol. Byddai cynyddu sain a gostwng seinamledd cynhyrchion sydd ag allbwn clywedol o draw uchel o fudd i unigolion sydd â nam llai ar eu clyw.
  • Mae strategaethau ymdopi cyfarwydd ar gyfer pobl sydd â nam ar eu clyw yn cynnwys defnyddio cymhorthion clyw, iaith arwyddo, darllen gwefusau a chyfarpar telegyfathrebu i bobl fyddar (TDDs).

Gwybodaeth Ychwanegol: