Namau Lluosog: Ymwybyddiaeth

Mae’n beth cyffredin i ganfod bod yr hyn sy’n achosi un math o nam hefyd yn achosi namau eraill. Mae hyn yn wir yn enwedig pan fydd clefyd neu drawma yn ddifrifol neu, yn achos namau, wedi’i achosi gan heneiddio.

Mae byddardod-dallineb yn un cyfuniad cyffredin. Nid yw’r mwyafrif o’r unigolion hyn naill ai yn hynod fyddar neu’n ddall yn gyfreithiol ond maent yn profi nam ar y golwg a nam ar y clyw i’r fath raddau na fydd strategaeth ar gyfer byddardod neu ddallineb ar ei phen ei hun yn gweithio.

Efallai y bydd gan bobl sydd ag anableddau datblygiadol gyfuniad o namau meddyliol a chorfforol sy’n arwain at gyfyngu eu gweithredoedd yn sylweddol mewn tri maes neu’n fwy o brif weithgarwch bywyd.

4-symbolsEr enghraifft:

  • Yn aml, mae Diabetes, sy’n gallu achosi dallineb, hefyd yn achosi colli teimlad yn y bysedd. Mae hyn yn gwneud darllen Braille neu lythrennau sydd wedi’u codi yn amhosib.
  • Fel arfer mae Parlys yr Ymennydd hefyd yn cynnwys namau ar y golwg, anhwylderau ar y clyw ac anhwylderau ieithyddol, neu namau gwybyddol.

I dderbyn gwybodaeth bellach am unrhyw un o’r mathau o anabledd a restrir yn yr adran hon ewch i:

Cliciwch ar y math o anabledd isod i dderbyn manylion pellach:

Nam ar y Golwg

Nam ar y Clyw

Nam Corfforol

Namau Gwybyddol / Ieithyddol

Anhwylder Ymosodiadau: Epilepsi