Nod cynwysoldeb yw gwneud dysgu, addysgu ac asesu yn gyraeddadwy i bobl o ystod eang o gefndiroedd addysgol, diwylliannol ac economaidd-gymdeithasol. Mae Academi Gynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe (SAILS) yn mynd i’r afael ag ystod o fentrau gan weithio â Cholegau academaidd a gwasanaethau proffesiynol i sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu cyrraedd eu potensial yn llawn. Anfonwch e-bost cynwysoldeb@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.


Mae Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe yn cefnogi Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol a’i staff i gyflenwi ystod o brosiectau a mentrau i wireddu ein gweledigaeth ar draws cylch bywyd myfyrwyr o’r adeg cyn ymgeisio i orffen yn y Brifysgol o fewn y themâu:

Mynediad – Galluogi unigolion o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli i gael mynediad i addysg uwch a symud i addysg uwch.

Cadw myfyrwyr – cefnogi myfyrwyr i barhau i astudio a chwblhau eu rhaglenni astudio.

Dilyniant – Sicrhau bod myfyrwyr yn derbyn y cymorth academaidd a bugeiliol i symud o lefel i lefel.

Deilliannau – Cefnogi myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol i dderbyn y canlyniadau gradd gorau y gallant.

Mae blaenoriaethau cyfredol yn cynnwys:

  • Proses ymsefydlu effeithiol i fyfyrwyr newydd a symud effeithiol ar gyfer myfyrwyr presennol;
  • ymyriadau myfyrwyr ar gyfer llwyddo sy’n seiliedig ar ddefnyddio ystod o ddata yng nghyswllt ymgysylltu â dysgu;
  • tiwtora personol gwell trwy ailffocysu ar fentora academaidd i gefnogi datblygiad personol a phroffesiynol myfyrwyr;
  • cymorth bugeiliol effeithiol a hygyrch trwy greu rhwydwaith staff bywyd myfyrwyr ar draws y Brifysgol i gefnogi myfyrwyr sydd â phroblemau llesiant;
  • gwella parhaus ar gyfer cefnogi myfyrwyr sydd ag anableddau a materion iechyd meddwl.

Am ragor o wybodaeth gall staff fynd ar collaborate