Nod cynwysoldeb yw gwneud dysgu, addysgu ac asesu yn gyraeddadwy i bobl o ystod eang o gefndiroedd addysgol, diwylliannol ac economaidd-gymdeithasol. Mae Academi Gynwysoldeb a Chymorth Dysgwyr Abertawe (SAILS) yn mynd i’r afael ag ystod o fentrau gan weithio â Cholegau academaidd a gwasanaethau proffesiynol i sicrhau bod ein myfyrwyr yn gallu cyrraedd eu potensial yn llawn. Anfonwch e-bost cynwysoldeb@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.


Nod Prosiect Canlyniadau Gradd Well (EDOP) yw gwella cynhaliaeth, cynnydd a chyrhaeddiad myfyrwyr.  Mae’r prosiect yn edrych ar batrymau cyflawni a chynnydd. Edrycha hefyd ar ddiwygiadau i reoliadau graddau i annog cyrhaeddiad uwch. Edrycha’n ogystal ar rwystrau rhag cynnydd ar gyfer gwahanol nodweddion myfyrwyr. Hefyd edrycha ar welliannau i’r broses o gynefino a phontio ar gyfer myfyrwyr newydd a rhai sy’n parhau.


Cynefino a Throsglwyddo – Mae grŵp gorchwyl a gorffen wedi’i sefydlu ar gyfer Colegau i werthuso a gwella cynefino a throsglwyddo presennol ar gyfer myfyrwyr newydd a phresennol ar raglenni dysgedig israddedig neu ôl-raddedig. Ystyria’r grŵp gynefino fel proses a phontio drwy gydol taith y myfyriwr, gan sicrhau cynhwysiant, i annog ymgysylltiad myfyrwyr a gwella cadw, cynnydd a chyrhaeddiad myfyrwyr.


Myfyrwyr ag Anableddau – Mae’r Academi’n cynorthwyo Colegau a Gwasanaethau Proffesiynol i gynorthwyo myfyrwyr ag anableddau. Ar hyn o bryd mae SAILS yn gweithio ar ganllaw a storïau myfyrwyr, gan fanylu ar y cymorth anabledd sydd ar gael. Mae astudiaethau achos staff i gynorthwyo rhannu arferion da ar addasiadau rhesymol yn cael eu datblygu ac adnoddau ar gyfer cymorth lleoliad yn cael eu hadolygu.


Am ragor o wybodaeth gall staff fynd ar collaborate