Beth yw Mentora Cyfoedion?

Mae mentora cyfoedion yn helpu myfyrwyr newydd i gynefino â bywyd prifysgol drwy alluogi grwpiau bach i gwrdd â mentor ar sail hyblyg i fynd i’r afael â phryderon sylfaenol am fywyd myfyriwr a dysgu o brofiadau myfyriwr sydd wedi sefydlu eisoes.

Pwy sy’n gallu bod yn Fentor Cyfoedion?

✓  Gall unrhyw fyfyrwyr yn yr ail a’r drydedd flwyddyn wneud cais i fod yn fentor  cyfoedion yn eu hadrannau perthnasol.

✓ Mae’r rôl yn gofyn i fentoriaid fod yn frwdfrydig ac yn ymrwymedig i helpu eu cyfoedion.

Pryd mae mentora cyfoedion yn dechrau?

Mae mentora cyfoedion eisoes ar waith mewn rhai adrannau. Fodd bynnag, mewn adrannau lle nad yw mentora cyfoedion wedi’i sefydlu eto, bydd yn cymryd tua blwyddyn i roi’r cynlluniau ar waith yn swyddogol. Cysylltwch â’ch adran i holi pryd bydd mentora cyfoedion ar waith a sut gallwch gymryd rhan!

Ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Sefydlu Cynllen

Enghreifftiau o ffurflenni a chanllawiau

Llawlyfr mentora Dyfoediaon – Staff

Llawlyfr Mentora Cyfoedion – Myfyrwyr