Loading Events

« All Events

Cynhadledd SAILS: Profiad cynhwysol ar gyfer myfyrwyr anabl ym maes addysg uwch?

May 14 @ 9:15 am - 3:30 pm

Profiad cynhwysol ar gyfer myfyrwyr anabl ym maes addysg uwch?

Rhannu arfer da o ran dulliau addysgu, dysgu, asesu a chymorth academaidd a bugeiliol cynhwysol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau

Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
14 Mai 2019 


Gwahoddiad i gyflwyno cynnig

Croesawn gydweithwyr o Brifysgol Abertawe a phrifysgolion eraill a darparwyr addysg uwch i rannu eu dulliau addysgu, dysgu, asesu a rhoi cymorth academaidd a bugeiliol cynhwysol mewn modd effeithiol a/neu arloesol i fyfyrwyr ag anableddau.

Rydym yn derbyn cynigion ar gyfer y canlynol:

  • Gweithdy: Profiad o awr, gyda hyd at 30 munud o gyflwyniad ar arfer da, a fydd yn cynnwys y gynulleidfa e.e. gweithgareddau ymarferol, sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth.
  • Sgwrs sydyn: Profiad 15 munud, a fydd yn cynnwys 10 munud o wneud cyflwyniad a 5 munud o holi ac ateb yn dilyn hynny.
  • Poster: A0 (841 x 1189 mm) neu A1 (594 x 841 mm) a gyflwynir yn fertigol/gosodiad portread. Mae’n rhaid i bob poster fod yn gysylltiedig â thema’r gynhadledd, a chynnwys manylion am yr awdur a’i sefydliad, a chyfeirio at unrhyw bapurau a gyhoeddwyd. Ceisiwch osgoi defnyddio cyfuniad o liwiau a ffontiau sy’n anodd eu darllen, a defnyddiwch ffurfdeip mawr. Caiff posteri eu harddangos yn ystod y cyfnod cofrestru a’r cyfnodau egwyl. Disgwylir i awduron aros gyda’u poster yn ystod yr egwyl ginio i esbonio eu gwaith ac ateb unrhyw gwestiynau.

Mae gennym ddiddordeb mewn gwaith sydd wedi cael ei werthuso eisoes ac mewn dulliau newydd sy’n cael eu profi o hyd. Rhowch dystiolaeth lle bo ar gael.

Bydd y gynhadledd am ddim i gyflwynwyr y gweithdy (tri ar y mwyaf) a chyflwynwyr y cyflwyniad cyflym (un ar y mwyaf) gan eithrio’r rhai sy’n cyflwyno poster. Codir tâl mynediad o £50 i gynadleddwyr y tu allan i Brifysgol Abertawe, sy’n cynnwys yr holl luniaeth. Mae’r Colegau Academaidd ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnig nawdd yn lle ffioedd cynadleddwyr ar gyfer staff mewnol.

Sut ydw i’n cyflwyno cynnig?

  • I gyflwyno cynnig, cwblhewch y ffurflen ar-lein erbyn canol dydd Llun, 21 Ionawr 2019.
  • Gallwch gyflwyno cynifer o gynigion i’w hystyried ag y dymunwch.
  • Bydd tîm y gynhadledd yn ystyried yr holl geisiadau, ac yn dewis pa rai i’w derbyn er mwyn eu cyflwyno yn y gynhadledd. Bydd SAILS yn rhoi adborth i chi erbyn diwedd mis Chwefror 2019.
Beth fydd yn digwydd os yw fy nghynnig yn cael ei dderbyn?

Byddwn yn dweud wrthych drwy e-bost os ydych wedi bod yn llwyddiannus.Wedyn bydd angen i chi wneud y canlynol:

  • Cofrestru fel cynadleddwr. Mae’n rhaid i unrhyw gyd-gyflwynwyr hefyd gofrestru. Bydd cofrestru yn agor ym mis Ionawr 2019.
  • Cyflwynwch fersiynau electronig o sleidiau cyflwyniadau, posteri, taflenni neu ddeunyddiau eraill i SAILS erbyn canol dydd Gwener, 3 Mai 2019. Cewch eich atgoffa am hyn. Caiff y deunyddiau rydych chi’n eu cyflwyno eu cylchredeg i’r holl gynadleddwyr sydd wedi cofrestru ar ôl y gynhadledd.
  • Darparwch yr holl adnoddau a thaflenni sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich sesiwn.
  • Os ydych yn cyflwyno poster, eich cyfrifoldeb chi yw ei argraffu a dod ag ef i’r gynhadledd i’w arddangos. Darperir byrddau arddangos a deunyddiau gosod yn lleoliad y gynhadledd. Dewch â’ch poster i’r ddesg gofrestru pan fyddwch yn cyrraedd, a byddwch yn cael eich cyfeirio at y man arddangos.

E-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk  os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Venue

Prifysgol Abertawe, Y Neuadd Fawr, Campws y Bae
Swansea University

Organiser

Jude Kitson-Jones